Stowarzyszenie "Euro-Country zaczyna konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju, które realizowane będą w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze.Serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń tego dokumentu. Spotkania odbywać będą się według Harmonogramu konsultacji społecznych na obszarze planowanym do objęcia LSR Stowarzyszenia „Euro-Country”.

Harmonogram spotkań: 

 • Gmina Bierawa, urząd gminy, 30.06.2022, godzina: 15:00
 • Gmina Cisek, urząd gminy, 04.07.2022, godzina: 15:00
 • Gmina Pawłowiczki, urząd gminy, 01.07.2022, godzina: 15:00
 • Gmina Polska Cerekiew, urząd gminy, 21.06.2022, godzina: 15:00
 • Gmina Reńska Wieś, urząd gminy, 28.06.2022, godzina: 15:00

Mapa obszaru:

mapa EC

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenie „Euro-Country”

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Euro-Country” służy przygotowaniu LSR z udziałem lokalnej społeczności w tym z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.

Lokalna Strategia Rozwoju współfinansowana będzie w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Tworzenie LSR i konsultacje społeczne przeprowadzone będą w pięciu gminach, w skład których wchodzą:

 1. Gmina Bierawa
 2. Gmina Cisek
 3. Gmina Pawłowiczki
 4. Gmina Polska Cerekiew
 5. Gmina Reńska Wieś

Planujemy zorganizować po minimum jednym stacjonarnym spotkaniu na obszarze każdej z gmin planowanych do objęcia LSR Stowarzyszenia „Euro-Country”, które będą poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań, o których mowa w art. 32 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.  Spotkania poświęcone będą również analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń.

Po spotkaniach stacjonarnych odbędzie się spotkanie- podsumowanie, które podsumuje proces konsultacji we wszystkich gminach obszaru i usystematyzuje zebrane w ramach konsultacji informacje.
Proces tworzenia LSR będzie ukierunkowany na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER, w szczególności na zagadnienia określone w §3 ust. 2 pkt 4) rozporządzenia, między innymi:

 • innowacyjność,
 • cyfryzację,
 • środowisko i klimat,
 • zmiany demograficzne,
 • partnerstwo w realizacji LSR.

Spotkania odbywać będą się według Harmonogramu konsultacji społecznych na obszarze planowanym do objęcia LSR Stowarzyszenia „Euro-Country”.

Angażowanie społeczności lokalnej w przygotowanie LSR na etapie definiowania potrzeb i problemów będzie uwzględniało przedstawicielstwo wszystkich trzech sektorów, na których oparte jest działanie LGD, tj.: sektora społecznego, gospodarczego i publicznego. Stowarzyszenie zwróci uwagę na to, aby w konsultacjach społecznych  na tym etapie brali udział, na równych zasadach i przy w miarę zachowanych proporcjach, przedstawiciele wymienionych sektorów.

Metodą angażowania społeczności lokalnej w przygotowanie LSR na etapie określania celów i ustalania ich hierarchii będą badania ankietowe w wersji elektronicznej oraz papierowej oraz wywiady osobiste i za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Konsultacje społeczne służyć będą poszukiwaniu rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji strategii, formułowaniu wskaźników realizacji LSR oraz identyfikacji grup docelowych strategii.

Dodatkowo w ramach konsultacji społecznych mieszkańcy obszaru planowanego do objęcia LSR Stowarzyszenia „Euro-Country” będą mogli brać czynny udział w budowie LSR poprzez: składanie propozycji do analizy SWOT, a także celów LSR. Propozycje będą mogły być składane pocztą elektroniczną i zwykłą, a także bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia.  Biuro w okresie budowy LSR będzie zapewniało obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR Stowarzyszenia „Euro-Country” 5 dni w tygodniu po 8 godzin, tj. od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.

Proces konsultacji planuje się zakończyć w listopadzie 2022 r. W okresie na jaki zostanie udzielone wsparcie przygotowawcze Stowarzyszenie zapewni  funkcjonowanie strony internetowej www.euro-country.pl przeznaczonej na ten cel. Przygotowywana LSR Stowarzyszenia "Euro-Country” przewidywana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Stowarzyszenie "Euro-Country" realizując operacje w ww. zakresie  będzie informować i rozpowszechniać informacje o pomocy otrzymanej z EFRROW.

Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.