Kwoty i stawki wsparcia:

1. Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wynosi 300 tys. złotych na jednego beneficjenta.

2. W przypadku beneficjenta realizującego operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego limit, o którym mowa powyżej, wynosi 500 tys. złotych, z tym że na operacje w innym zakresie limit ten wynosi 300 tys. złotych.

3. Wysokość pomocy przyznanej na jedną operację nie może przekroczyć:

1) 500 tys. złotych – w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia (tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego);

2) 300 tys. złotych – w przypadku operacji w zakresie innym niż określony w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia (podejmowanie działalności gospodarczej) i b (tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego).

4. Przy ustalaniu wysokości środków pozostałych do wykorzystania w ramach limitu uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej na zrealizowane operacje i kwot pomocy przyznanej na operacje, których realizacja nie została jeszcze zakończona.

5. W przypadku wspólnej realizacji operacji albo realizacji operacji w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej przy ustalaniu wysokości środków pozostałych do wykorzystania w ramach limitu, przez każdy z podmiotów realizujących tę operację wysokość limitu pomocy na beneficjenta jest pomniejszana każdemu podmiotowi o jednakową kwotę stanowiącą iloraz kwoty pomocy przyznanej na operację oraz liczby podmiotów realizujących tę operację.

(Przepisów nie stosuje się do przyznawania pomocy LGD oraz podmiotowi będącemu jednostką sektora finansów publicznych).

Pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia (podejmowanie działalności gospodarczej) jest przyznawana w wysokości określonej w LSR, tj.  100 tys. złotych.

Pomoc na operację w zakresie innym niż podejmowanie działalności gospodarczej jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej „kosztami ogólnymi”,

2) zakupu robót budowlanych lub usług,

3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia (zachowania dziedzictwa lokalnego) – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,

6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,

7) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,

8) wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników – w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporzadzenia (tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego) i pkt 3 (wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR),

9) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013

– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

2. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013.

3. Wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.

4. Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętymLSR.

Pozostale operacje

Pomoc na operację w zakresie innym niż określony w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia (podejmowanie działalności gospodarczej) jest przyznawana w wysokości:

1) określonej w LSR, lecz nie wyższej niż:

a) 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

b) 100% – w przypadku pozostałych podmiotów;

2) 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

2. W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.

3. Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.