ksow2022

Stowarzyszenie „Euro-Country” informuje, że w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021, jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizuje operację pn.: Przedsiębiorcze wsie tematyczne - dobrym przykładem dla mieszkańców terenu Euro-Country. Miejsce realizacji operacji: Obszar działania Stowarzyszenia „Euro-Country” tj. gminy: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś

Termin realizacji operacji: 01.04.2020 r. – 31.10.2020 r.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 37 720,20 zł.

Cel operacji: Wsparcie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa, rozwój gospodarczy obszaru Euro-Country, zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnienie rezultatów działań na rzecz rozwoju obszaru Euro-Country.

Przewidywane efekty: Wydanie mapki z motywem przewodnim wsi tematycznych oraz ciekawymi miejscami do zwiedzania na terenie Euro-Country; Wyjazd studyjny, na którym uczestnicy zapoznają się z dobrymi praktykami dotyczącymi wiosek tematycznych; Wsparcie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa, rozwój gospodarczy obszaru Euro-Country, zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnienie rezultatów działań na rzecz rozwoju obszaru Euro-Country.

Priorytet 6: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl

Link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl

 

 page 1 min

 page 0 min

Utworzono dnia: 01.04.2020 r.