„Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych”

W ramach Projektu Współpracy pn.: „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Euro-Country” wraz z LGD Doliną Stobrawy, LGD Wrzosową Krainą oraz LGD Krainą Wzgórz Trzebnickich zrealizowała wspólny projekt związany z wioskami tematycznymi. Wartość zrealizowanego Projektu to kwota 549 985,00 zł. współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. 

Wioski tematyczne – co to takiego?

Wioski tematyczne – czyli wsie z motywem przewodnim – to oryginalny sposób na ożywienie gospodarki wiejskiej i zapewnienie jej mieszkańcom alternatywnych dochodów. Oferta wsi tematycznych - budowana na bazie zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych danej miejscowości – pozwala przyciągnąć na tereny wiejskie turystów oraz zintegrować mieszkańców wsi. Dotychczas działające oddzielnie gospodarstwa agroturystyczne czy lokalni wytwórcy łączą siły i wspólnie tworzą markę miejscowości i lokalnych unikalnych produktów.

okładka1

Projekt EduRegPWT skierowany jest do mieszkańców partnerskich Lokalnych Grup Działania, a zwłaszcza do aktywnych miejscowości na terenie naszych LGD.

Istotą naszego wspólnego projektu współpracy jest wdrażanie idei Wsi Tematycznych na obszarach LGD oraz podnoszenie atrakcyjności turystycznych na terenach wiejskich. Wszystkie zaplanowane działania w rezultacie przyczynią się do zwiększenia na naszych terenach oferty turystyki aktywnej, promocji oferty turystycznej związanej z zasobami naturalnymi i kulturowymi wśród mieszkańców i turystów na terenach wiejskich.

Z inicjatywy mieszkańców terenu Euro-Country powstał pomysł na utworzenie wiosek tematycznych. Mieszkańcy wsi zgodnie twierdzą, że ich przyszłość stanowi wieś tematyczna, z którą już się utożsamiają, a dzięki której powstaniu wzrośnie turystyka wiejska, poprawi się jakość życia, rozkwitnie przedsiębiorczość, a społeczeństwo zintegruje się wokół obranego celu, do realizacji którego jest przekonane.

W ramach projektu na terenie LGD Stowarzyszenia „Euro-Country” przeprowadzone zostały warsztaty edukacyjne „Jak założyć wieś tematyczną” w rezultacie tego powstało 5 wiosek tematycznych: Cisek – Wieś Joannitów, Długomiłowice - Wioska Legend, Nieznaszyn – Między Niebem a Ziemią Nasz Nieznaszyn, Przewóz – Osada Nadodrzańska, Reńska Wieś – Reńska Wieś Olimpijska oraz zostanie stworzona mała infrastruktura turystyczna.

IMG 20201030 WA0008

20201008 102639

20201008 111509

„Co miedza to wiedza” to motto Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”, które swoją działalnością wspiera rozwój ekonomii społecznej poprzez animowanie mieszkańców obszarów wiejskich do tworzenia ofert Wsi Tematycznych. Oferty te zawierają elementy edukacji jak i rozrywki opartej na lokalnych zasobach, tradycjach, wierzeniach oraz dawnych rzemiosłach charakteryzujących obszar LGD.

Dzięki tym działaniom udało się zwiększyć wiedzę mieszkańców związaną z lokalnymi zasobami i folklorem wywodzącymi się z historii obszaru. Dzięki powstaniu Wiosek Tematycznych zwiększył się także napływ turystów, korzystających z ich ofert, co pozytywnie wpływa na rozwój ekonomii społecznej. LGD Dolina Stobrawy w ramach projektu przeprowadziła warsztaty edukacyjne związane z założeniem wsi tematycznej w miejscowościach, których mieszkańcy chcą je utworzyć. W ramach projektu przeprowadzono ewaluację istniejących ofert wsi tematycznych oraz doposażono nowe oraz istniejące wsie tematyczne.

Dolina Stobrawy 2

Dolina Stobrawy 3

LGD Wrzosowa Kraina od 15 lat zajmuje się prezentacją swojego regionu poprzez edukację i przygodę w oparciu o wioski tematyczne, punkty Ekomuzeum i zagrody edukacyjne. Posiada w swoim regionie ponad 20 wsi tematycznych, 3 punkty ekomuzuem i 2 zagrody edukacyjne, a 6 naszych wsi posiada ogólnopolski certyfikat Wioska Tematyczna – Gwarancja Przygody. W ramach projektu przeprowadzono ewaluację ofert działających tematycznych miejscowości, wypracowano 9 nowych pomysłów, został oznakowany szlak Przedsiębiorczych Wsi, wydano broszurę prezentującą ofertę 13 najciekawszych miejsc oraz przygotowano materiały promocyjno-edukacyjne.

Wrzosowa Kraina 2

Wrzosowa Kraina 1

W ramach promocji Wzgórz Trzebnickich i rozwijania przedsiębiorczości na terenach wiejskich Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich w 2013 roku zapoczątkowała tworzenie wspólnej oferty turystycznej regionu, opartej na walorach przyrodniczych i gościnności mieszkańców. W gminach: Oborniki Śląskie, Prusice, Trzebnica, Wisznia Mała i Zawonia powstały Wioski Tematyczne Wzgórz Trzebnickich, tworząc podwaliny sieci małych aktywnych turystycznie miejscowości. Odwiedzać je mogą zorganizowane grupy szkolne, rodziny z dziećmi oraz indywidualni turyści. Czeka tam wiele atrakcji, które pozwalają gościom spędzić wolny czas w atrakcyjny i niekonwencjonalny sposób. Czeka tam wiele atrakcji, które pozwalają gościom spędzić wolny czas w atrakcyjny i niekonwencjonalny sposób. Stworzonych zostało 10 ofert pobytowych podkreślających wyjątkowy charakter Bajkowej Krainy Wzgórz Trzebnickich. Zapraszamy wszystkich Państwa do odwiedzenia malowniczych terenów pogórza trzebnickiego - obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich i „zakochania się” w fantastycznych krajobrazach i dziewiczej roślinności. Zachęcamy do skorzystania z wyjątkowej gościnności naszych mieszkańców. Kocie Góry, bo tak potocznie określany jest region Wzgórz Trzebnickich, to raj do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, konnej i kulinarnej.

W ramach projektu EduRegPWT LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich przeprowadziła warsztaty, szkolenia dla lokalnych liderów w celu stworzenia i kontynuacji istniejących już wsi tematycznych oraz doposażyła istniejące już wsie w wyposażenie multimedialne i promujące wsie tematyczne z terenu Krainy Wzgórz Trzebnickich. 

Kraina Wzgórz Trzebnickich 1

Kraina Wzgórz Trzebnickich 2