Teren pięciu gmin partnerstwa Euro-Country leży w jednym, spójnym obrysie geograficznym, gminy partnerstwa obejmują południowo – wschodni rejon Opolszczyzny, od wschodu i południa granicząc z województwem śląskim i leżą na terenie powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego. Są to gminy wiejskie o profilu rolniczym i rolniczo-przemysłowym, gdzie przeważa produkcja roślinna. Obszar całkowity terenu to 501 km2.

GMINY PARTNERSTWA EURO – COUNTRY

l.p.GminaPowierzchnia w km²Liczba sołectwWiodąca funkcja gminy
1.Polska Cerekiew6013rolnicza
2.Cisek7114rolnicza
3.Pawłowiczki15323rolnicza
4.Reńska Wieś9815rolnicza
5.Bierawa11912rolniczo - przemysłowa

 

Obszar Euro-Country leży w obrębie makroregionu Niziny Śląskiej w dorzeczu Odry. Północno-wschodnia i wschodnia część obszaru należy do mezoregionu Kotliny Raciborskiej, a pozostały obszar leży w obrębie mezoregionu Płaskowyżu Głubczyckiego. Tak więc na ukształtowanie terenu gmin zasadniczy wpływ mają te dwie jednostki morfologiczne: obniżenie Kotliny Raciborskiej, o stosunkowo mało urozmaiconej rzeźbie terenu, z małymi spadkami terenu, gdzie wyraźną osią obniżenia jest dolina rzeki Odry. Drugi obszar to znacznie bardziej urozmaicona wysoczyzna plejstoceńska Płaskowyżu Głubczyckiego, gdzie rzeźba terenu przechodzi w nisko-pagórkowatą i pagórkowatą.

Obszaru partnerstwa gmin leży w opolskiej (nadodrzańskiej) krainie klimatycznej, którą charakteryzuje przewaga wpływów oceanicznych nad kontynentalnymi. Amplitudy temperatur są mniejsze od przeciętnych w Polsce. Wiosna i lato są stosunkowo wczesne, zima łagodna i krótka z nietrwałą pokrywa śnieżną (liczba dni z pokrywą śnieżną należy tu do najniższych w Polsce). Lato trwa ponad 90 dni, a bezzimie powyżej 290 dni. Okres wegetacji zaczyna się zazwyczaj w końcu marca. Średnia temperatura roczna wynosi około 9 °C. Przeciętna ilość opadów atmosferycznych rocznie waha się w granicach 600 – 700 mm. Przeważają wiatry zachodnie i południowo – zachodnie.

Przez teren objęty LSR przebiegają trzy drogi krajowe, sześć dróg wojewódzkich, sieć komunikacyjną uzupełniają ponadto drogi powiatowe i gminne. W pobliżu obszaru przebiega autostrada A4. Układ komunikacyjny obszaru stwarza dogodne połączenie z najbliższymi ośrodkami miejskimi. Sieć drogowa jest dobrze rozwinięta i umożliwia dojazd do wszystkich miejscowości. W związku z zanikiem ruchu kolejowego, podstawowym środkiem komunikacji zbiorowej są autobusy PKS, jednak komunikacja PKS w większości miejscowości nie funkcjonuje w czasie świąt, w soboty i w niedziele.

Jest to obszar o bardzo podobnych wyznacznikach i problemach społecznych. Według ostatniego spisu ludności statystyczny mieszkaniec na tym terenie posiada wykształcenie podstawowe lub zawodowe, osób z wyższym wykształceniem jest ok. 3%. Wykształceni, młodzi ludzie najczęściej opuszczają wieś i kontynuują swoją karierę w większych miastach lub za granicą. Emigracja zarobkowa to również problem łączący wszystkie gminy na terenie. Z drugiej strony coraz większa liczba osób zaczyna się angażować w prace organizacji pozarządowych, powstają stowarzyszenia odnowy wsi, których członkowie chcą z jednej strony realnej poprawy warunków życia, ale także ciekawej oferty kulturalnej, która zapewni rozrywkę i przyciągnie turystów, a co za tym idzie, poprawę gospodarki na terenie.

Powstają nowe przedsiębiorstwa, obecnie na terenie partnerstwa dominujące branże to: handel i usługi, budownictwo oraz transport. Dochodzi do sytuacji gdy przedsiębiorcy przenoszą swoje siedziby na tereny wiejskie ze względu na różnego typu ulgi, jakie są w stanie zapewnić im konkretne gminy.

Gminy posiadają spory potencjał i możliwości rozwoju turystyki szczególnie konnej, kajakowej i rowerowej oraz agroturystyki. Potrzebne jest wykreowanie wspólnego, kompleksowego produktu turystycznego, który będzie w stanie przyciągnąć nawet najbardziej wymagających turystów, nastawionych na różnorakie rozrywki. Duże możliwości dają elementy krajobrazu w powiązaniu z zabytkami, oraz wykorzystanie faktu organizowania wydarzeń kulturalnych i sportowych wysokiej rangi (mistrzostwa Polski, zawody międzynarodowe). Część oferty mogłaby być skierowana do turystów z Niemiec i Czech.

Istniejące walory turystyczne należy postrzegać jedynie jako szansę, która może przynieść wymierne skutki dla gospodarczego rozwoju gmin w takiej mierze, w jakiej poczynione zostaną inwestycje w szeroko pojętej infrastrukturze i jakie zajdą zmiany w zakresie przygotowania, nastawienia i jakości świadczonych usług przez osoby zatrudnione w turystyce oraz w branżach komplementarnych. Rozpatrując możliwości rozwojowe przemysłu turystycznego, należy przyjąć, że niezwykle ważną rolę ma do odegrania agroturystyka. Dziedzina ta rozwija się w Polsce niezwykle dynamicznie. Powodem jest nie tylko zapotrzebowanie na ten rodzaj wypoczynku, ale i fakt, że bezpośrednie inwestycje w tym kierunku nie obciążają budżetu gminnego. Przy rozpatrywaniu rynku turystycznego, należy mieć na uwadze, iż preferencje turystów przesuwają się zdecydowanie w kierunku wypoczynku aktywnego jakim jest turystyka rowerowa, kajakarstwo i jazda konna oraz dodatkowych atrakcji, którymi mogą być tradycje śląskie. Stąd też potrzeba wytyczenia, oprócz już istniejącego ścieżek rowerowych na terenach Euro – Country, bezpiecznych ścieżek rowerowych, szlaków kajakowych i konnych prowadzących przez miejscowości, w których znajdują się ciekawe zabytki, walory krajobrazowe, czy inne dobra kultury. Istnienie takich ścieżek i szlaków stwarza kolejne możliwość, a jednocześnie potrzebę organizowania wielu ciekawych imprez, które będą przyciągały turystów, publiczność, a co za tym idzie kwestia rozreklamowania tego typu imprez.

Bardzo mocne podkreślanie tożsamości regionalnej charakterystyczne dla tego regionu powinno sprzyjać docenianiu wartości kultury tradycyjnej. Wartości kultury wiejskiej, które łączą się z religijnością lub możliwością zarobkowania, mają szanse kontynuacji i żywotności w środowisku wsi. Do plusów terenu objętego LSR można jeszcze zaliczyć dogodne położenie komunikacyjne, jednakże komunikacja, bez posiadania własnego samochodu, jest utrudniona. Interesujące z punktu widzenia rozwoju turystyki mogłoby być wykorzystanie Odry (w miarę możliwości technicznych) dla celów rekreacyjnych, ale też komunikacyjnych.