logotypy ksow

Stowarzyszenie „Euro-Country” informuje, że w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2022-2023, jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizuje operację pn.: Naturalnie i zdrowo-oferta warsztatów rękodzielniczych dla mieszkańców terenu Euro-Country.  

Miejsce realizacji operacji: Obszar działania Stowarzyszenia „Euro-Country” tj. gminy: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś

Termin realizacji operacji: 01.04.2023 r. – 31.10.2023 r.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 28 484,70 zł.

Cel operacji: Celem operacji jest wsparcie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa, rozwój gospodarczy obszaru Euro-Country, zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnienie rezultatów działań na rzecz rozwoju obszaru Euro-Country. W rezultacie projekt zaktywizuje mieszkańców do podejmowania działań mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich Euro-Country.

Przewidywane efekty: Efektem natychmiastowym i mierzalnym będzie wydanie materiałów drukowanych (ilość 2500 szt.). oraz warsztaty rękodzielnicze dla 125 osób, na których uczestnicy uzyskają wiedzę i umiejętności w obszarze tradycji, dziedzictwa kulturowego wsi, lokalnego rękodzieła oraz produktów lokalnych. Efektem projektu będzie również wsparcie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa, rozwój gospodarczy obszaru Euro-Country, zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnienie rezultatów działań na rzecz rozwoju obszaru Euro-Country.

Priorytet 6: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 - Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl

Link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl