LGD Euro-Country-Partnerstwo dla zrównoważonego rozowju obszarów wiejskich w czerwcu 2015r. przeprowadzało ewaluację Lokalnej Strategii Rozwoju, celem badania była ocena postępów w realizacji LSR zawierająca informację o stanie zaawansowania poszczególnych działań oraz prezentująca poziom osiągniętych wskaźników.

Składowe raportu:

  1. Analiza stanu wdrażania zaawansowania poszczególnych działań.
  2. Prezentacja poziomu osiągniętych wskaźników.
  3. Opracowanie analizy wyników danych zastanych.
  4. Stworzenie narzędzi badawczych.
  5. Przeprowadzenie analizy SWOT obszaru LGD pod kątem potrzeb i oczekiwań mieszkańców.
  6. Analiza całości materiału.
Załączniki:
Plik
Pobierz ten plik (raportewaluacjaLSR.19.06.2015.pdf)Raport nad ewaluacją LSR