1. "CANTER" Anetta Sałacka- "Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup sprzętu do świadczenia usług dla ludności oraz zwiększenie poziomu zatrudnienia"
 2. MAREK DAMBOŃ- "Wzrost dochodu oraz wzrost zatrudnienia poprzez zakup wyposażenia warsztatu samochodowego"
 3. JAN SMARZOCH- "Planowanym celem operacji jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na wskutek dywersyfikaqcji usług w przedsiębiorswie. Inwestycja przewiduje zakup środków trwałych oraz budowę budynku usługowo-handlowego".
 4. SEBASTAN KERN- " Zakup urządzeń w celu utwaorzenia nowego miejsca pracy i rozwinięcia działalnosci usługowej"KATARZYNA KATARZYNA KUKOLKA- BOGOCZ- "Planujemy zakup przyczepy gastronomicznej oraz wyposazenie jej w maszynę do lodów włoskich świderek"

 1. Rufin Hulin- Zakup sprzętu i narzędzi do produkcji plandek i reklam;
 2. Szymon Smiech- Wzrost dochodu w działalności pozarolniczej poprzez utworzenie dodatkowego źródła dochodu w gospodarstwie rolnym;
 3. Andrzej Kownacki- Wzrost dochodu gospodarstwa poprzez rozszerzenie działalności pozarolniczej;
 4. Gabriela Mikulska- Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej poprzez utworzenie dodatkowego źródła dochodu w gospodarstwie rolnym;
 5. Jadwiga Froelich- Zakup nowoczesnej maszyny ładowarki teleskopowej z widłami do palet i łyżką;
 6. Waldemar Gallar- Wzrost dochodów z gospodarstwa w wyniku realizacji  operacji objętej  wsparciem poprzez uruchomienie działalności pozarolniczej;
 7. Maria Żymełka- Wzrost dochodu w gospodarstwie poprzez świadczenie usług dla gospodarstw rolnych;
 8. Damian Lerch- Zakup maszyn budowlanych: ładowarki budowlanej oraz agregatu prądotwórczego
 9. Dawid Ciecior- Wzrost dochodów z gospodarstwa w wyniku realizacji operacji objętej wsparciem poprzez uruchomienie działalnośic pozarolniczej;

 1. Gmina Bierawa- Wymiana konstrukcji więźby dachowej na budynku Sali Ludowej przy ulicy Rybnej w Brzeźcach;

 2. Gmina Reńska Wieś- Wiejskie centra rekreacji i sportu;

 3. Gmina Polska Cerekiew- Modernizacja zasilania i instalacji elektrycznych oraz wyposażenie budynku z przeznaczeniem na Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi;

 4. Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Trójcy Świętej w Bierawie- Kolorystyka elewacji budynku kościoła w Bierawie;

 5. Gmina Pawłowiczki- Remont ścieżek pieszo-rowerowych na terenie parku w Pawłowiczkach;

 6. Gmina Bierawa- Utwardzenie placu kostką brukową przy ulicy Wąskiej w miejscowości Dziergowice;

 7. Gmina Reńska Wieś- Podniesienie poziomu zycia i aktywności społecznej mieszkańców oraz rozwój sieci nowoczesnych obiektów użyteczności publicznej. - Wiejskie centra rekreacji i sportu - etap II;

 8. Gmina Cisek- Zagospodarowanie placu przy Urzędzie Gminy w Cisku;

 9. Gmina Bierawa- Remont Domu Kultury w Starej Kuźni;

 10. Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kierpniu- Prace konserwatorskie i renowacyjne przy zabytkowym budynku kościoła - wymiana pokrycia dachwoego, odwodnienie i izolacja ścian kościoła;

 11. Rzymskokatolicka Parafia Św. Wawrzyńca we Wierzchu- Renowacja witraży oraz wykonanie zewnętrznej stolarki okiennej zabezpieczającej witraże;

 12. Gmina Reńska Wieś- Zagospodarowanie obszaru przy ul. Młyńskiej w Mechnicy dla centrum aktywności społecznej

 1. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie- Zakup sprzętu nagłaśniającego dla zespołów amatorskich działających na terenie gminy Bierawa;

 2. Gmina Pawłowiczki-Zakup wyposażenia do świetlicy Wiejskiego Domu Kultury w Gościęcinie;

 3. Gmina Polska Cerekiew- Tereny rekreacyjne - place  zabaw;

 4. Rzymskokatolicka Parafia św. Wawrzyńca Wierzch 3 Gmina Głogówek- Remont dachu budynku plebani - Fary parafialnej

 5. Gmina Pawłowiczki- Organizacja imprezy kulturalno-sportowej w Pawłowiczkach;

 6. Gmina Pawłowiczki- Remont i zakup wyposażenia do Domu Spotkań w Pawłowiczkach

 7. Gmina Głogóweki- Modernizacja obiektu sportowo- rekreacyjnego w Biedrzychowicach;

 8. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie- Remont świetlicy wiejskiej w Korzonku;

 9. Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Bierawie- Renowacja zabytkowej kaplicy św Jana Nepomucena w Lubieszowie;

 10. Gmina Cisek- Zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Miejscu Odrzańskim;

 11. Gmina Reńska Wieś- Zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej w Większycach

 12. Alojzy Ketzler- Zakup sprzętu pływajacego(kajaków z wyposażeniem)w celu utworzenia bazy turystycznej nad rzeką Odrą

 13. Gmina Pawłowiczki- Zagospodarowanie terenu przy ulicy Magniliowej w Pawłowiczkach

 14. Gmina Bierawa- Zakup wyposażenia na potrzeby kuchni w Domu Kultury w Bierawie

 15. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie- Zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego i audiowizualnego dla obiektów należących do Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie

 16. Mariusz Matuszek- Rozwój turystyki kajakowej na górnej Odrze i jej dopływach

 17. Gmina Cisek- Zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Przewozie;

 18. Gmina Lubrza- Stworzenie miejsca rekreacyjno- turystycznego w miejscowości  Prężynka;

 19. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie- Zakup wyposażenia muzycznego, audio oraz oświetlenia scenicznego dla amatorskich zespołów działajacych przy gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie;

 20. Zbigniew Plęs Zakład Usługowo-Produkcyjny "MAKADAM" Ośrodek Rekreacyjno- Wypoczynkowy- Zagospodarowanie Ośrodka Rekreacyjno- Wypoczynkowego MAKADAM

 21. Ryborz Anna- Zakup tradycyjnych strojów śląskich w celu kultywowania tradycji i kultury;

 22. Gmina Reńska Wieś- Zagospodarowanie terenu wokół obeliska upamiętniającego poległych w I i II wojnie światowej mieszkańców Większyc;

 23. Gmina Głogówek- Uczta Głogówecka- zachowaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz podtrzymaniem tradycji kulturowych i kulinarnych gminy;
 24. Gmina Bierawa- Remont pokrycia dachowego- Lubieszowska Izba;
 25. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim- Rewitalizacja i remont "Domu Spotkań" wraz z "Izbą Regionalną" w Reńskiej Wsi oraz doposażenie "Izby Regionalnej" i digitalizację jej zbiorów