OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

 

Stosownie do art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie znowelizowaną ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2010 nr 28 poz. 146), organizacja pożytku publicznego mają obowiązek przekazywania sprawozdań merytorycznych i finansowych ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia społecznego (obecnie Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej) w terminie 15 dni od zatwierdzenia tych sprawozdań.

Podmioty, których rok obrotowy jest zrównany z rokiem kalendarzowym, ostatecznym terminem sporządzenia sprawozdania finansowego jest dzień 31 marca następnego roku kalendarzowego.

Termin ten wynika z treści art. 52 ust. 3 oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

(Dz.U. z 2004, Nr 76, poz. 694 ze zm.).

 

BILANS 2007

RACHUNEK WYNIKÓW 2007


BILANS  2008

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2008

RACHUNEK WYNIKÓW 2008


 

BILANS  2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2009

RACHUNEK WYNIKÓW 2009

                                                                                                                                                                

 

BILANS  2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2010

RACHUNEK WYNIKÓW 2010

 

 

 

 

BILANS 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2011

RACHUNEK WYNIKÓW 2011

 

 

BILANS 2012

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2012

 

RACHUNEK WYNIKÓW 2012

 

 

BILANS 2013

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2013

 

RACHUNEK WYNIKÓW 2013