Unia Europejska wymaga informowania opinii publicznej i wszystkich zainteresowanych, że przedsięwzięcia współfi nansowane ze środków EFRROW mogły zostać
zrealizowane właśnie dzięki unijnej pomocy fi nansowej. Dlatego przygotowany został opis obowiązków informacyjnych oraz wskazówki do ich wypełnienia.

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020, aktualna od 01.01.2021- do pobrania.