Wszystkich naszych beneficjentów informujemy że, od dnia 28.02.2011 do 14.03.2011 r. można  składać wnioski w ramach działania 4.1/413 Wdrazanie lokalnych strategi rozwoju dla operacji 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

Wnioski należy składać w biurze LGD Fundacja Euro-Country Partnerstwo dla zrównowazonego rozwoju obszarów wiejskich ul. Parkowa 23, 47-263 Zakrzów, II piętro (wejście boczną klatką schodową) w godzinach od 8:00 do 16:00.

Limit dostepnych środków:

"Różnicowanie w kierunku działalnosci nierolniczej"-532 311, 42 PLN

"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"- 632 223,00 PLN