Ogłoszenie nr 1/2019/G

o naborze wniosków o powierzenie Grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Euro-Country, których zakres ujęty jest w LSR, w ramach przedsięwzięcia II Centra integracji i aktywizacji mieszkańców - dostępna infrastruktura rekreacyjna.

Tytuł Projektu grantowego: Euro-Country – centrum integracji i aktywizacji mieszkańców

Zarząd Stowarzyszenia „Euro-Country” realizującego LSR finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w ramach realizacji projektu grantowego, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:

 • Zakres tematyczny:

przewidziano wsparcie na operacje w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt. 6 tj. rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz.772; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1588) tj. dla projektów grantowych mieszczących się w PRZEDSIĘWZIĘCIU II Centra integracji i aktywizacji mieszkańców - dostępna infrastruktura rekreacyjna, cel szczegółowy cel szczegółowy 1.2. Zintegrowane i aktywne społeczeństwo CEL OGÓLNY 1. Wysoka jakość życia mieszkańców obszaru Euro-Country

Granty mogą zostać przyznane na realizację m.in. następujących zadań: budowy i przebudowy infrastruktury rekreacyjnej, zagospodarowania centrów wsi, budowania placów zabaw, zakupu urządzeń do siłowni zewnętrznych

 • Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w terminie od 07.10.2019 r. do 21.10.2019 r. w biurze Stowarzyszenia „Euro-Country” ul. Karola Miarki 2, 47-260 Polska Cerekiew w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Wnioski należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę do tego upoważnioną. Wnioski nadsyłane pocztą lub drogą elektroniczną nie będą podlegały ocenie. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami powinny zostać sporządzone na właściwych formularzach w wersji elektronicznej, podpisane i wypełnione zgodnie z instrukcjami ich wypełniania.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku i załączników odpowiada wnioskodawca. Po złożeniu wniosku w biurze, wnioskodawcy przysługuje prawo do uzupełnienia lub poprawiania wniosku lub jego załączników, zgodnie z § 7 pkt. 10 Regulaminu Powierzania Grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektów grantowych realizowanych przez Stowarzyszenie „Euro-Country”.

 • Wskazanie wysokości limitu w ramach ogłaszanego naboru. W ramach naboru zostaną powierzone granty, których łączna suma wynosi 289 653,28 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote i 28/100).
 • Forma i warunki udzielenia grantów W ramach projektu grantowego Stowarzyszenie udziela innym podmiotom, wybranym w trybie otwartego naboru ogłoszonego przez Stowarzyszenie, zwanym „Grantobiorcami” granty będące środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań służących osiągnięciu celu Projektu grantowego. Kwota przeznaczona na realizację jednego grantu będzie zależna od zakresu rzeczowo-finansowego grantu. Granty będą przyznawane na duże (od 5 000,00 do 50 000,00 zł) projekty.

Grant jest to dofinansowanie do 100 % kosztów realizacji przez Grantobiorcę zadania, wykonywanego na podstawie umowy o powierzenie grantu zawartej między Stowarzyszeniem, a Grantobiorcą. Dofinansowanie przyznawane jest w formie dofinansowania kosztów kwalifikowalnych zadania. Grantobiorca zobowiązany jest zadeklarować wysokość kosztów, które zostaną poniesione w związku z realizacją zadania, wskazać koszty kwalifikowalne zadania, koszty niekwalifikowalne (o ile dotyczy) zadania oraz obliczyć kwotę grantu, o który się ubiega. W przypadku powierzenia grantu, Grantobiorca zobowiązany jest udokumentować wszystkie koszty poniesione w ramach realizacji zadania. Na ich podstawie zostanie ustalona kwota ostatecznie należnego Grantobiorcy grantu. Dofinansowanie będzie przekazane na konto Grantobiorcy po podpisaniu umowy ze Stowarzyszeniem.

Realizacja zadania powinna rozpocząć się nie wcześniej niż w dniu zawarcia przezGrantobiorcę z Stowarzyszeniem umowy o powierzenie grantu i zakończyć się nie później niż 12 miesięcy po podpisaniu umowy z Grantobiorcą.

Warunkiem jest złożenie w podanym terminie i miejscu 2 egzemplarzy wniosku o powierzenie grantu w wersji papierowej i 1 w wersji elektronicznej wraz z niezbędnymi załącznikami dotyczącymi realizacji operacji:

 1. zgodnej z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu;
 2. zgodnej z LSR (za zgodną z LSR może zostać uznana operacja, która: zakłada realizację operacji zgodnej z przedsięwzięciem II LSR Stowarzyszenia „Euro-Country” oraz przyczynia się do osiągniecia niżej wymienionego wskaźnika:

- Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej

 1. zgodnej z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:

- zgodną z formą wsparcia w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,

- zgodną z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.

 1. która w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności z Lokalnymi kryteriami wyboru uzyskała co najmniej minimalną liczbę punktów określoną w ogłoszeniu.
 2. która spełnienia warunki przyznania pomocy określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.
 • Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby
 1. Operacja zakłada animację lub wsparcie dla środowisk wskazanych w LSR jako grupy defaworyzowane - Maks. liczba pkt. 2
 2. Wpływ projektu na ochronę środowiska naturalnego na terenie LGD - Maks. liczba pkt. 1
 3. Wykorzystanie lokalnych zasobów w projekcie - Maks. liczba pkt. 1
 4. Inwestycja w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną lub zabytkową – kryterium nie dotyczy realizacji projektów w ramach przedsięwzięcia III i V - Maks. liczba pkt. 3
 5. Doradztwo w biurze LGD- Maks. liczba pkt. 1
 6. Projekt realizowany jest w partnerstwie-Maks. liczba pkt. 2
 7. Poziom wkładu własnego wnioskodawcy- Maks. liczba pkt. 2
 8. Innowacyjność - Maks. liczba pkt. 1

W przypadku projektów z zakresu przedsięwzięcia II maksymalna ilość punktów – 13, minimalna - 5

Uwaga: W sytuacji kiedy na liście rankingowej wniosków wybranych do dofinansowania znajdą się projekty o takiej samej liczbie punktów, o ich kolejności na liście zadecyduje data i godzina złożenia danego wniosku w Biurze Stowarzyszenia (zgodnie§ 26, pkt. 10 Regulaminu Rady).

Stowarzyszenie może w każdym momencie, aż do zawarcia umowy o przyznaniu pomocy na realizację projektu grantowego albo do dnia następującego po dniu, w którym Zarząd Województwa Opolskiego przekazał informację o odmowie przyznania pomocy na realizację tego projektu, poinformować wnioskodawców o odstąpieniu od realizacji tego projektu, co oznacza uchylenie wszystkich wcześniejszych rozstrzygnięć zapadłych w związku z ogłoszonym otwartym naborem wniosków. Decyzja o odstąpieniu od realizacji projektu grantowego może być uzasadniona w szczególności:

1) brakiem możliwości osiągnięcia wskaźników wskazanych w ogłoszeniu o naborze;

2) brakiem środków na realizację projektu grantowego przez Stowarzyszenie, ze względu na wyczerpanie środków dostępnych na realizację danego celu LSR przez Stowarzyszenie;

3) innych, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia otwartego naboru wniosków, okoliczności, które sprawiają, że realizacja projektu grantowego przez Stowarzyszenie jest niemożliwa lub nadmiernie utrudniona.

Utworzono: 20.09.2019 r.