ksow2022

Stowarzyszenie „Euro-Country” informuje, że w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021, jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizuje operację pn.: Przedsiębiorcze wsie tematyczne oraz oferta gier terenowych- dobrym przykładem dla mieszkańców terenu Euro-Country.  Miejsce realizacji operacji: Obszar działania Stowarzyszenia „Euro-Country” tj. gminy: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś

Termin realizacji operacji: 01.04.2022 r. – 31.10.2022 r.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 37 100,00 zł.

Cel operacji: Celem operacji jest wsparcie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa, rozwój gospodarczy obszaru Euro-Country, zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnienie rezultatów działań na rzecz rozwoju obszaru Euro-Country. W rezultacie projekt zidentyfikuje produkt turystyczny, zaktywizuje wioski tematyczne oraz zaktywizuje mieszkańców do podejmowania działań mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich Euro-Country.

Przewidywane efekty: Efektem natychmiastowym i mierzalnym będzie wydanie ulotki (ilość 6000 szt.) z Questem o terenie oraz ciekawymi miejscami do zwiedzania na terenie Euro-Country. Efektem natychmiastowym będzie również wyjazd studyjny dla 30 osób, na którym uczestnicy zapoznają się z dobrymi praktykami dotyczącymi wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich. Efektem projektu będzie również wsparcie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa, rozwój gospodarczy obszaru Euro-Country, zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnienie rezultatów działań na rzecz rozwoju obszaru Euro-Country.

Priorytet 6: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl

Link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl