STATUT FUNDACJI

 

WSTĘP

Fundacja pod nazwą „FUNDACJA EURO – COUNTRY - PARTNERSTWO DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została w dniu 4 kwietnia 2006 roku   przez wymienionych poniżej Fundatorów aktem notarialnym Rep a 1783/2006 sporządzonym przez notariusza Danutę Natkaniec w Kancelarii Notarialnej w Kędzierzynie-Koźlu. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach                  (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.), ustawy z dnia 07.03.2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rozporządzenia Rady (WE) z dnia 20.09.2005 r. nr 1698/2005 w sprawie wsparcia obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz na podstawie statutu, który ustalony został w dniu 4 kwietnia 2006 r. przez Fundatorów na podstawie art. 5 wyżej cytowanej ustawy (z późniejszymi zmianami).

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1

Nazwa fundacji brzmi: „FUNDACJA EURO – COUNTRY - PARTNERSTWO DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

 

§ 2

Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

 

§ 3

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach                  (Dz. U. z 1991 r nr 46 poz. 203 z późń. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu.

                                                                           

§ 4

Siedzibą Fundacji jest Zakrzów, gmina Polska Cerekiew, woj.  opolskie.

 

§ 5

1.    Terenem działania Fundacji jest obszar gmin Polska Cerekiew, Cisek, Pawłowiczki, Reńska Wieś, Bierawa

2.    Do właściwego realizowania celów statutowych, Fundacja może prowadzić działalność statutową jak i gospodarczą, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami                      i normami międzynarodowymi. 

3.    Fundacja jest lokalną grupą działania stanowiącą formę współpracy partnerów                z sektora administracji publicznej, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.

4.    Partnerem Fundacji może zostać osoba prawna i osoba fizyczna (w tym gminy, stowarzyszenia, przedsiębiorcy), która: przyjęła i podpisała partnerską deklarację na rzecz zrównoważonego, wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, notyfikowała ten fakt Zarządowi Fundacji oraz uzyskała zgodę na przystąpienie do Fundacji w charakterze Partnera, wyrażoną przez Forum Programowe uchwałą podjętą zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy składu Forum Programowego, w głosowaniu jawnym.

 

§ 6

Fundacja została ustanowiona przez następujących Fundatorów: Jan Groeger                 w imieniu firmy pod nazwa SOLIDARIS spółka z ograniczona odpowiedzialnością             z siedzibą w miejscowości Dzielawy przy ul. Kolejowej 23, kod 47-260 Polska Cerekiew, regon 532410513, NIP 749-19-45-480, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000174118 - jako członek Rady Fundacji.

 

§ 7

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

 

§ 8

Fundacja posiada osobowość prawną, a jej ustawowym reprezentantem jest Zarząd.

 

§ 9

Ministrem właściwym ze względu na cele statutowe Fundacji jest Minister Rolnictwa   i Rozwoju Wsi.

 

 

§ 10

1.        Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z nazwą Fundacji oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

2.        Fundacja może używać odpowiedniego oznaczenia nazwy Fundacji w językach obcych.

 

 

§ 11

Fundacja może być członkiem organizacji pozarządowych i współpracować                         z fundacjami, instytucjami lub innymi podmiotami w kraju i za granicą mającymi podobne cele statutowe i zadania. 

 

§ 12

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w przedmiocie określonym               w niniejszym statucie.

 

§ 13

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je obok innych nagród i wyróżnień osobom fizycznym, osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację albo dla samej Fundacji.

 

§ 14

Zmiana statutu dokonana może być w formie uchwały Rady Fundacji podjętej większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej ¾ składu Rady Fundacji.

 

 

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§ 15

Celem Fundacji jest

1.    wspieranie społeczno-gospodarczego rozwoju Gmin: Polska Cerekiew, Cisek, Pawłowiczki, Bierawa, Reńska Wieś.

2.    zrównoważony, zintegrowany i innowacyjny rozwój obszarów wiejskich gmin Polska Cerekiew, Cisek, Pawłowiczki, Bierawa, Reńska Wieś, oparty na oddolnym działaniu mieszkańców gmin, wykorzystujących nowe technologie, potencjał produktów lokalnych oraz zasoby ludzkie do rozwoju swoich miejscowości.

3. wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawa ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także aktywizacja oraz współpraca lokalnych środowisk.

4. działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska

 

§ 16

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1)    Wykonywanie zadań w zakresie:

                    a.        Opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), dla obszaru gmin Polska Cerekiew,  Cisek, Pawłowiczki, Reńska Wieś, Bierawa;

                    b.        mobilizowanie mieszkańców i partnerów sektora publicznego, prywatnego, pozarządowego do aktywnego udziału w procesie tworzenia i realizacji lokalnej strategii opartej na promocji partnerskiego współdziałania i współodpowiedzialności za zrównoważony rozwój obszarów wiejskich gmin Polska Cerekiew, Cisek, Pawłowiczki, Reńska Wieś, Bierawa;

                    c.        upowszechnianie oraz wymianę informacji o inicjatywach związanych              z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich Gmin Polska Cerekiew, Cisek, Pawłowiczki, Reńska Wieś, Bierawa;

                    d.        promocję obszarów wiejskich Gmin Polska Cerekiew, Cisek, Pawłowiczki, Reńska Wieś, Bierawa;

               e.      tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem;

                     f.        wykorzystanie naturalnych zasobów przyrodniczych, gospodarczych i kulturowych Gmin. Polska Cerekiew, Cisek, Pawłowiczki, Reńska Wieś, Bierawa;

               g.      podejmowanie działań zmierzających do wykreowania nowatorskiego produktu regionalnego;

                    h.        finansowanie odbudowy lub remontów obiektów użyteczności publicznej, obiektów kultu religijnego, obiektów i urządzeń zabytkowych, sportowych, atrakcji turystycznych i innych istotnych ze względów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz finansowanie zakupów wyposażenia do nich;

                      i.        inicjowanie i koordynowanie współpracy instytucji, przedsiębiorstw, gospodarstw, itp. z innych krajów, z podmiotami polskimi w zakresie obranych celów statutowych;

                      j.        współpracę, w tym sieciową, z podmiotami realizującymi podobne cele, nie wyłączając podmiotów zagranicznych;

                    k.        wdrażanie lokalnej strategii rozwoju.

2)    Bezpośrednie prowadzenie inicjowanych przez siebie przedsięwzięć lub                w formach pośrednich, poprzez udzielanie pomocy organizacyjnej lub finansowej instytucjom publicznym, organizacjom i przedsiębiorcom                     w zakresie, o którym mowa w pkt. 1.

 

 

§ 17

Fundacja działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozwój turystyki i sportu oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

 

§ 18

1. Fundacja organizuje, opracowuje  i finansuje:

1)    przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, w tym: seminaria, szkolenia, konferencje, konkursy, kursy, warsztaty;

2)    imprezy kulturalne, takie jak: festiwale, targi, pokazy, wystawy, festyny, imprezy okolicznościowe, służące zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej;

3)    imprezy sportowe i sportowo-rekreacyjne;

4)    działalność promocyjną, informacyjną, wydawniczą o tematyce związanej             z celami statutowymi Fundacji ;

5)    różne rodzaje form popularyzacji społecznej dziedzictwa kulturowego regionu w tym: dóbr kultury  i sztuki, produktów tradycyjnych i regionalnych etc.

6)    analizy, ekspertyzy i koncepcje różnego typu

2.    Fundacja prowadzi doradztwo w zakresie przygotowywania projektów m.in. inwestycyjnych związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju.

3.    Fundacja współpracuje oraz prowadzi wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Fundacji na poziomie krajowym i międzynarodowym.

4.    Fundacja prowadzi inne działania przewidziane dla Lokalnych Grup Działania.

 

 

III. MAJĄTEK FUNDACJI

 

§ 19

Majątek Fundacji stanowi wniesiony przez Fundatorów fundusz założycielski                 w kwocie 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) oraz inne środki majątkowe           i prawa nabyte przez Fundację w okresie jej działania. 

 

§ 20

1.    Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z następujących źródeł:

1)    darowizn, spadków i zapisów;

2)    dotacji, subwencji;

3)    odsetki od lokat kapitałowych, papierów wartościowych, lokat bankowych; 

4)    imprez i zbiórek publicznych;

5)    wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego;

6)    wpływy z działalności statutowej  prowadzonej przez Fundację.

2.    Dochody pochodzące z darowizn, dotacji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile podmioty przekazujące nie postanowią inaczej.

 

IV. ORGANY FUNDACJI

 

§ 21

Organami Fundacji są:

1)    Rada Fundacji

2)    Zarząd Fundacji

3)    Komisja Rewizyjna

4)    Forum Programowe

 

RADA FUNDACJI

 

§ 22

1.    Rada Fundacji jest organem o kompetencjach inicjatywnych i opiniodawczych. Określa ogólne kierunki działania Fundacji.

2.    Rada Fundacji składa się z przedstawicieli wszystkich gmin obszaru. Obszar każdej gminy może być reprezentowany w Radzie przez maksymalnie trzech przedstawicieli.

3.    W skład Rady Fundacji wchodzą przedstawiciele Fundatora i Partnerów.

4.    Kadencja Rady Fundacji  trwa 4 lata.

5.    Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator spośród przedstawicieli podmiotów określonych w pkt. 3 niniejszego paragrafu, w formie  uchwały, przy zastrzeżeniu, że do Rady Fundacji wybrani zostaną przedstawiciele podmiotów z sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.

6.    Członków Rady Fundacji na kolejną kadencję powołuje Forum Programowe złożone z Parterów, zwykłą większością głosów, przy zastrzeżeniu, że do  Rady Fundacji wybrani zostaną przedstawiciele podmiotów z sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.

7.    Fundator ma prawo powołać swojego przedstawiciela do każdej nowo wybranej Rady Fundacji.

 

§ 23

1.    Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

2.    Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu, Komisji Rewizyjnej ani też pracownikami biura LGD, pozostawać z wymienionymi osobami w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

3.    Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów związanych z udziałem              w posiedzeniach Rady Fundacji.

4.    Członka Rady Fundacji może odwołać podmiot, który zgłosił jego kandydaturę  do Rady Fundacji pod warunkiem, że wskażą jego następcę.

5.    Mandat członka Rady Fundacji ustaje z chwilą śmierci członka, jego rezygnacji,          a także w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu oraz jego odwołania na podstawie pkt 4 i 5  niniejszego paragrafu.

6.    Członek Rady Fundacji może w każdej chwili zrezygnować z zasiadania w tym organie, poprzez złożenie Przewodniczącemu Forum Programowego stosowanego oświadczenia w formie pisemnej.  

7.    W razie ustania mandatu członka Rady Fundacji, podmiotowi który zgłosił jego kandydaturę do Rady Fundacji przysługuje prawo do zaproponowania kandydatury  swojego reprezentanta do Rady Fundacji.

8.    Co najmniej połowę członków Rady stanowią podmioty o których mowa w art. 6, ust.1, lit b.i c. rozporządzenia nr 1698/2005 lub ich przedstawiciele

 

§ 24

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1)    powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;

2)    ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Fundacji;

3)    powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;

4)    opiniowanie LSR opracowanej przez Zarząd;

5)    opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez Zarząd;

6)    zgłaszanie inicjatyw w sprawach wymagających podjęcia uchwał przez Zarząd;

7)    wskazywanie Zarządowi priorytetów w bieżącej działalności Fundacji;                                     

8)    podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji;

9)    podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji;

10) opiniowanie i ocena wniosków złożonych o dofinansowanie do realizacji               w ramach LSR

11) decydowanie o połączeniu Fundacji z inną organizacją pozarządowa;

12) podejmowanie decyzji co do nabycia lub zbycia nieruchomości;

13) powoływanie grup roboczych

14) wybór operacji, zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) z dnia 20.09.2005 r. nr 1698/2005 w sprawie wsparcia obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005), które mają być realizowane w ramach lokalnej strategii rozwoju.

 

§ 25

1.    Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami, oraz Zastępcę Przewodniczącego.

2.    Wybór i odwołanie Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady następuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu członków Rady.

3.    Przewodniczący Rady Fundacji zwołuje posiedzenia Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Fundacji.

4.    W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczą członkowie zarządu oraz pracownik biura.

5.    Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.

6.    Zwołanie posiedzenia Rady Fundacji dokonywane jest w formie pisemnej, lub elektronicznej przynajmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

 

§ 26

1.    Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy udziale przynajmniej połowy składu Rady Fundacji, w głosowaniu jawnym.  W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

2.    Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał podejmowanych na posiedzeniu lub bez konieczności odbywania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie jakie ma być podjęte.

3.    Uchwały Rady Fundacji są wiążące dla Zarządu.

 

§ 27

Rada Fundacji działa według uchwalonego Regulamin Rady Fundacji, określającego szczegółowe zasady jej funkcjonowania i tryb wykonywania kompetencji.  

 

ZARZĄD

 

§ 28

1.    Zarząd powoływany i odwoływany jest przez Radę Fundacji.

2.    Zarząd składa się z  3-5  osób w tym Prezesa, Wiceprezesa  i  członków Zarządu

3.    Zarząd wybierany jest przez Radę Fundacji spośród kandydatów wskazanych przez Fundatora i Partnerów.

4.    Prezesa Zarządu wybiera Rada Fundacji spośród członków Zarządu.

5.    Wiceprezesa Zarządu wybiera Rada Fundacji na wniosek Prezesa Zarządu . 

6.    Wybór i odwołanie Prezesa Zarządu następuje w głosowaniu tajnym większością ¾ głosów, przy obecności ¾ składu Rady Fundacji.

7.    Zarząd powoływany jest na okres 4 lat.

8.    Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

                                                                                   

§ 29

1.    Pracami Zarządu kieruje Prezes

2.    Do Zarządu należy kierowanie działalnością fundacji, podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych dla Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej, realizacja wszelkich działań w imieniu i na rzecz Fundacji, wykonywanie uchwał Rady Fundacji oraz reprezentowanie Fundacji na zewnątrz w szczególności:

1)    wnioskowanie uchwalenia rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;

2)    sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

3)    opracowywanie i aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

4)    przygotowanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem            o dofinansowanie składanym na podstawie Programu Operacyjnego;

5)     ustalanie regulaminu Biura Fundacji;

6)    powoływanie pracowników Biura Fundacji;

7)    ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Fundacji.

8)    określa zasady wewnętrznej organizacji Fundacji

3. Umowy o pracy oraz z tytułu umów cywilnoprawnych z członkami Zarządu Fundacji może nawiązywać i rozwiązywać Przewodniczący Rady Fundacji lub jego Zastępca

 

§ 30

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w tym zawsze przy udziale Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Fundacji.

 

§ 31

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu Fundacji.

 

§ 32

1.    Mandat członka Zarządu ustaje z chwilą śmierci członka, odwołania przez Radę Fundacji lub rezygnacji, a także z chwilą powołania do Rady Fundacji.

2.    Każdy z członków Zarządu może w każdej chwili zrezygnować z zasiadania               w tym organie, poprzez złożenie Prezesowi Zarządu stosowanego oświadczenia w formie pisemnej.

 

§ 33

1.    Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

2.    Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu

 

§ 34

Zarząd przedkłada Komisji Rewizyjnej pisemne sprawozdanie z działalności programowej i finansowej Fundacji za rok poprzedni w terminie do dnia 31 marca. Sprawozdanie winno być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa złożenia podpisu powinna być umotywowana.

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 35

Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym nadzór i kontrolę nad działalnością Fundacji.

§ 36

1.    Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z 3 i nie więcej niż 6 członków.

2.    Skład Komisji Rewizyjnej wybierany jest przez Radę Fundacji spośród Partnerów lub osób reprezentujących Partnerów

3.    Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4.    Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu, pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

5.    Członkostwo w Komisji Rewizyjnej, ustaje w wyniku rezygnacji lub odwołania uchwałą Rady Fundacji lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej.

6.    Członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia.

 

§ 37

1.         Komisja Rewizyjnej wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji.

2.         Komisja uchwala regulamin swojego urzędowania.

 

§ 38

1.         Komisja obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.

2.         Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenia Komisji z własnej inicjatywy lub na wniosek:

a)             Rady Fundacji,

b)             Zarządu Fundacji.

c)             Forum Programowego

 

§ 39

W posiedzeniach Komisji powinien uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji.

 

§ 40

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

 

§ 41

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1.             sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli nad działalnością Fundacji, w tym prawo przeglądania wszelkich dokumentów, żądania sporządzania ich kopii, oraz ich badania przy udziale ekspertów, na koszt Fundacji,

2.             udzielanie członkom Zarządu Fundacji absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; za każdy rok obrachunkowy

3.             opiniowanie oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z jego działalności,

4.             opiniowanie oraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji;

 

FORUM PROGRAMOWE

 

§ 42

1.     Forum Programowe jest organem  utworzonym w celu podniesienia skuteczności i optymalizacji działań Fundacji.

2.    Forum Programowe w swoich działaniach wspiera realizację celów statutowych Fundacji

§ 43

Do kompetencji Forum Programowego należy m.in.:

1.     Powoływanie Rady Fundacji będącej jednocześnie Organem Decyzyjnym z zastrzeżeniem spełnienia przez kandydata kryteriów określonych w PROW i Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 roku w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

2.    Odwoływanie członków Rady Fundacji, w tym na wniosek pozostałych członków Rady. Członek Rady Fundacji może zostać odwołany uchwałą Forum Programowego podjętą większością 3/4 głosów, przy obecności 3/4 składu Forum.

3.    Przyjmowanie nowych Partnerów do Forum Programowego

4.    Proponowanie kandydatów do pozostałych organów Fundacji (Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej)

5.    Udział w aktualizacji LSR

6.    Monitorowanie prac Zarządu i Rady Fundacji

 

§ 44

Pracami Forum Programowego kieruje Przewodniczący Forum, który zostaje wybrany zwykłą większością głosów przy obecności połowy składu Forum .

§ 45

1.    Posiedzenie Forum Programowego odbywa  się co najmniej raz w roku

2.     Posiedzenie Forum Programowego zwołuje Przewodniczący  Rady Fundacji  na wniosek  :

·         Rady Fundacji

·         Co najmniej 7 innych członków Forum Programowego

·         Zarządu

3.    Uchwały Forum Programowego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności minimum połowy składu Forum.

4.    Każdemu Partnerowi przysługuje tylko jeden głos.

 

§ 46

1.            Forum Programowe tworzą podmioty wymienione w § 5 pkt.4 statutu, wspierające działalność Fundacji

2.            Status Partnera Fundacji można utracić w wyniku zaistnienia kilku sytuacji:

  1. Pisemnej rezygnacji
  2. Wykluczenia przez Forum:

- Z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał

- Z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Fundacji

 

3.         Wykluczenie przez Forum może nastąpić poprzez podjęcie uchwały Forum Programowego zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy składu Forum, w głosowaniu jawnym.

 

 

§ 47

W posiedzenia Forum uczestniczą członkowie Zarządu i Rady Fundacji.

 

 

VI. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

§ 48

1.   W strukturze organizacyjnej Fundacji  wyodrębnia się:

1)    Biuro Fundacji, zapewniające obsługę administracyjną Fundacji;

2)    grupy robocze powoływane przez Radę Fundacji.

2.    W pracach grup roboczych mogą brać udział członkowie Rady Fundacji, osoby delegowane przez Fundatorów i Partnerów, oraz osoby zaproszone przez Zarząd Fundacji.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 49

Fundacja składa Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi corocznie, do końca marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 50

1.       Fundacja podlega likwidacji na podstawie uchwały Rady Fundacji podjętej większością 3/4 głosów, przy obecności 3/4 członków Rady Fundacji.

2.       Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 

§ 51

Środki finansowe pozostałe po likwidacji Fundacji przekazane zostaną na rzecz innych podmiotów lub instytucji prowadzących działalność zbieżną z celami statutowymi Fundacji, które zostaną wskazane w uchwale o likwidacji Fundacji.

 

§ 53

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z 6 kwietnia 2004 roku o fundacjach, ustawy z dnia 07.03.2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz rozporządzenie Rady (WE) z dnia 20.09.2005 r. nr 1698/2005 w sprawie wsparcia obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

 

§ 54

Zaktualizowany statut wchodzi w życie z dniem 18.06.2015 r.