Ogłoszenie nr 2/2017/G z dnia 28.08.2017r.

O naborze wniosków o powierzenie Grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Euro-Country, których zakres ujęty jest w LSR, w ramach przedsięwzięcia V Ochrona zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych.

Tytuł Projektu grantowego: Najważniejsze to co niewidoczne

Zarząd stowarzyszenia „Euro-Country” realizującego LSR finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w ramach realizacji projektu grantowego, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

 Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:

Zakres tematyczny:

dotyczy zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 i 5 tj. wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych oraz zachowania dziedzictwa lokalnego, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla projektów grantowych mieszczących się w PRZEDSIĘWZIĘCIU V Ochrona zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych, cel szczegółowy 2.1. Społeczeństwo świadome zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych, CEL OGÓLNY 2 Atrakcyjna oferta regionu w oparciu o lokalne zasoby

Granty mogą zostać przyznane na realizację m.in. następujących zadań:

- promowanie działań proekologicznych i proklimatycznych

- organizację szkoleń, warsztatów i konkursów dotyczących ochrony naszych zasobów - inwentaryzację zasobów terenu w celu ich kultywowania i ochrony

- zakup materiałów i urządzeń przeznaczonych m.in. do budowy małej infrastruktury turystycznej

Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w terminie od 11.09.2017 r. do 20.09.2017 r. w biurze Stowarzyszenia „Euro-Country” ul. Karola Miarki 2, 47-260 Polska Cerekiew w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Wnioski należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę do tego upoważnioną. Wnioski nadsyłane pocztą lub drogą elektroniczną nie będą podlegały ocenie. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami powinny zostać sporządzone na właściwych formularzach w wersji elektronicznej, podpisane i wypełnione zgodnie z instrukcjami ich wypełniania.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku i załączników odpowiada wnioskodawca. Po złożeniu wniosku w biurze, wnioskodawcy przysługuje prawo do uzupełnienia lub poprawiania wniosku lub jego załączników, zgodnie z § 7 pkt. 10 Regulaminu Powierzania Grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektów grantowych realizowanych przez Stowarzyszenie „Euro-Country”.

W ramach naboru zostaną powierzone granty, których łączna suma wynosi 102 000,00 zł (słownie: sto dwa tysiące 0/100).

Forma i warunki udzielenia grantów

W ramach projektu grantowego LGD udziela innym podmiotom, wybranym w trybie otwartego naboru ogłoszonego przez LGD, zwanym „Grantobiorcami” granty będące środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań służących osiągnięciu celu Projektu grantowego.

Kwota przeznaczona na realizację jednego grantu będzie zależna od zakresu rzeczowo-finansowego grantu. Granty będą przyznawane na małe (od 5 do 15 000,00 zł) projekty. W ramach małych projektów, oprócz miękkich przedsięwzięć przewidziano również zakup materiałów i urządzeń.

Grant jest to dofinansowanie do 100 % kosztów realizacji przez Grantobiorcę zadania, wykonywanego na podstawie umowy o powierzenie grantu zawartej między LGD, a Grantobiorcą. Dofinansowanie przyznawane jest w formie dofinansowania kosztów kwalifikowalnych zadania. Grantobiorca zobowiązany jest zadeklarować wysokość kosztów, które zostaną poniesione w związku z realizacją zadania, wskazać koszty kwalifikowalne zadania, koszty niekwalifikowalne (o ile dotyczy) zadania oraz obliczyć kwotę grantu, o który się ubiega. W przypadku powierzenia grantu, Grantobiorca zobowiązany jest udokumentować wszystkie koszty poniesione w ramach realizacji zadania. Na ich podstawie zostanie ustalona kwota ostatecznie należnego Grantobiorcy grantu. Dofinansowanie będzie przekazane na konto Grantobiorcy po podpisaniu umowy ze Stowarzyszeniem.

Planowane do realizacji w ramach Projektu grantowego zadania obejmują co najmniej 2 zadania.

Realizacja zadania powinna rozpocząć się nie wcześniej niż w dniu zawarcia przez Grantobiorcę z LGD umowy o powierzenie grantu i zakończyć się nie później niż 30.11.2018.

Warunkiem jest złożenie w podanym terminie i miejscu 2 egzemplarzy wniosku o powierzenie grantu w wersji papierowej i 1 w wersji elektronicznej wraz z niezbędnymi załącznikami dotyczącymi realizacji operacji:

a) zgodnej z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu;

b) zgodnej z LSR (za zgodną z LSR może zostać uznana operacja, która: zakłada realizację operacji zgodnej z przedsięwzięciem V LSR Stowarzyszenia „Euro-Country” oraz przyczynia się do osiągniecia niżej wymienionego wskaźnika):

- liczba inicjatyw mających na celu ochronę zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych – liczba 8

c) zgodnej z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:

- zgodną z formą wsparcia w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,

- zgodną z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru

d) która w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności z Lokalnymi kryteriami wyboru uzyskała co najmniej minimalną liczbę punktów określoną w ogłoszeniu

e) która spełnienia warunki przyznania pomocy określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby

  1. Operacja zakłada animację lub wsparcie dla środowisk wskazanych w LSR jako grupy defaworyzowane- Maks. liczba pkt. 2
  2. Wpływ projektu na ochronę środowiska naturalnego na terenie LGD- Maks. liczba pkt. 1
  3. Wykorzystanie lokalnych zasobów w projekcie- Maks. liczba pkt. 1
  4. Doradztwo w biurze LGD- Maks. liczba pkt. 1
  5. 5.Innowacyjność- Maks. liczba pkt. 1
  6. Projekt realizowany jest w partnerstwie-Maks. liczba pkt. 2 (wymaganym dokumentem na etapie weryfikacji jest list intencyjny partnera lub umowa partnerska, w której wykazano w jaki sposób partnerstwo będzie realizowane)
  7. Poziom wkładu własnego wnioskodawcy- Maks. liczba pkt. 2

w przypadku projektów z zakresu przedsięwzięcia V maksymalna ilość punktów – 10, minimalna - 5

Uwaga: W sytuacji kiedy na liście rankingowej wniosków wybranych do dofinansowania znajdą się projekty o takiej samej liczbie punktów, o ich kolejności na liście zadecyduje data i godzina złożenia danego wniosku w Biurze LGD (zgodnie§ 26, pkt. 10 Regulaminu Rady).

Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji:

Do wniosku należy dołączyć dokumenty określone w materiałach pomocniczych. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH dostępnych na stronie http://euro-country.pl/nabory-wnioskow/wnioski/wnioski-granty.html które są obowiązkowe dla podmiotu ubiegającego się o powierzenie grantu i danej operacji planowanej do realizacji, ze względu na jej specyfikę.

Informacja o miejscu udostępniania:

Złożenie wniosku o powierzenie grantu oznacza akceptację Regulaminu powierzania grantów i wyrażenie zgody na poddanie się obowiązkom z niego wynikającym.

LGD może w każdym momencie, aż do zawarcia umowy o przyznaniu pomocy na realizację projektu grantowego albo do dnia następującego po dniu, w którym Zarząd Województwa Opolskiego przekazał informację o odmowie przyznania pomocy na realizację tego projektu, poinformować wnioskodawców o odstąpieniu od realizacji tego projektu, co oznacza uchylenie wszystkich wcześniejszych rozstrzygnięć zapadłych w związku z ogłoszonym otwartym naborem wniosków. Decyzja o odstąpieniu od realizacji projektu grantowego może być uzasadniona w szczególności:

1)            brakiem możliwości osiągnięcia wskaźników wskazanych w ogłoszeniu o naborze;

2)            brakiem środków na realizację projektu grantowego przez LGD, ze względu na wyczerpanie środków dostępnych na realizację danego celu LSR przez LGD;

3)            innych, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia otwartego naboru wniosków, okoliczności, które sprawiają, że realizacja projektu grantowego przez LGD jest niemożliwa lub nadmiernie utrudniona.

 

Utworzono: 28.08.2017r.

 

Załączniki:
Plik
Pobierz ten plik (ogłoszenie 2_2017_G.pdf)ogłoszenie nr 2_2017_G